Закон

Според Правилникот за мерила објавен во службен весник 25-19/2 (28.01.2010), секоја компанија во рамките на Република на Македонија која користи мерна опрема за нафта и нафтени деривати, е обврзана да изврши впишување на истата во регистарот на Бирото за Метрологија, да ја калибрира и верифицира.